Coffee is the kind of traveller…

....who blends in and becomes native wherever it goes. Everywhere in the world people have their own way with coffee. When you take a sip of coffee, you're taking a sip of local culture.

Mon 14/10/2019
16/09 Giáp Thân
Monday 14/10/2019
16/09 Giáp Thân

There's a flavor for everyone

Our whole bean coffee is made from hand-picked, carefully sorted and processed Arabica beans and comes in three roasting levels. You may grind your beans right before brewing, or ask our baristas to do it for you. They’ll know the right grind size for your brewing equipments at home. Also, remember to use the tin tie tab to re-seal the bag; that’ll protect your beans’ natural flavors.

  • All products
  • 01.Home Used & Office
  • 02.Whole bean
  • 03.Ground coffee
  • 04.Coffee set
  • 05.Accessories
  • 06.Horeca

E2 – Espresso

1 kilogram

Delightful

295.000₫ +

E1 – Espresso

1 kilogram

Balanced

295.000₫ +

F2 – For Phin

1 kilogram

Intense, Strong

255.000₫ +

F1 – For Phin

1 kilogram

Harmonious

255.000₫ +

Đà Lạt Serie 3 : Prenn

250 grams

Citrus, Melon, Sweet Aftertaste

220.000₫ +

Đà Lạt Serie 2 : Datanla

250 grams

Nougat Candy, Dark Chocolate, Fruity

165.000₫ +

Đà Lạt Serie 1 – The 1893

250 grams

Dried Fruit, Black Tea, Bitter-Sweet

150.000₫ +

Cold Brew

1 kilogram

Mát Lạnh, Êm Ru

299.000₫ +

Ground Cold Brew

1 kilogram

Deep Smooth, Understanding

299.000₫ +

Special House Blend

1 kilogram

Smooth, Subtle

400.000₫ +

Dark Roast

1 kilogram

Deep Bitter, Sweet Aftertaste

330.000₫ +

Whole-bean trio

Simple. Thoughtful.

350.000₫ +

Phin holder

Aesthetic. Convenient.

450.000₫ +

Phin

Flexible. Convenient.

200.000₫ +

Bold

1 kilogram

Rich. Intense.

285.000₫ +

Aromatic

1 kilogram

Balanced. Complex.

355.000₫ +

Classico

250 grams

Balanced. Complex.

99.000₫ +

Traditional

250 grams

Dark. Bold.

116.000₫ +

Rich

250 grams

Dark chocolate. Intense. Rich.

125.000₫ +

Balanced

250 grams

Vanilla. Balanced. Delicate.

125.000₫ +

Light

250 grams

Fruity. Smooth. Mild.

125.000₫ +

E2 – Espresso

Delightful

295.000₫ +

E1 – Espresso

Balanced

295.000₫ +

F2 – For Phin

Intense, Strong

255.000₫ +

F1 – For Phin

Harmonious

255.000₫ +

Đà Lạt Serie 3 : Prenn

Citrus, Melon, Sweet Aftertaste

220.000₫ +

Đà Lạt Serie 2 : Datanla

Nougat Candy, Dark Chocolate, Fruity

165.000₫ +

Đà Lạt Serie 1 – The 1893

Dried Fruit, Black Tea, Bitter-Sweet

150.000₫ +

Cold Brew

Mát Lạnh, Êm Ru

299.000₫ +

Ground Cold Brew

Deep Smooth, Understanding

299.000₫ +

E2 – Espresso

Delightful

295.000₫ +

E1 – Espresso

Balanced

295.000₫ +

Đà Lạt Serie 3 : Prenn

Citrus, Melon, Sweet Aftertaste

220.000₫ +

Đà Lạt Serie 2 : Datanla

Nougat Candy, Dark Chocolate, Fruity

165.000₫ +

Đà Lạt Serie 1 – The 1893

Dried Fruit, Black Tea, Bitter-Sweet

150.000₫ +

Cold Brew

Mát Lạnh, Êm Ru

299.000₫ +

Special House Blend

Smooth, Subtle

400.000₫ +

Dark Roast

Deep Bitter, Sweet Aftertaste

330.000₫ +

Bold

Rich. Intense.

285.000₫ +

F2 – For Phin

Intense, Strong

255.000₫ +

F1 – For Phin

Harmonious

255.000₫ +

Ground Cold Brew

Deep Smooth, Understanding

299.000₫ +

Classico

Balanced. Complex.

99.000₫ +

Traditional

Dark. Bold.

116.000₫ +

Whole-bean trio

Simple. Thoughtful.

350.000₫ +

Phin holder

Aesthetic. Convenient.

450.000₫ +

Phin

Flexible. Convenient.

200.000₫ +

E2 – Espresso

Delightful

295.000₫ +

E1 – Espresso

Balanced

295.000₫ +

F2 – For Phin

Intense, Strong

255.000₫ +

F1 – For Phin

Harmonious

255.000₫ +

Cold Brew

Mát Lạnh, Êm Ru

299.000₫ +

Ground Cold Brew

Deep Smooth, Understanding

299.000₫ +

Special House Blend

Smooth, Subtle

400.000₫ +

Dark Roast

Deep Bitter, Sweet Aftertaste

330.000₫ +

Bold

Rich. Intense.

285.000₫ +

Kiên Định Với Giá Trị Cà Phê Việt ( phần 2 )

Có trang trại và nhà máy riêng đầu tư ban đầu khoảng 5 tỷ, dây chuyền cà phê nhân 1 tấn/giờ và dây chuyền rang công suất 1 tấn/ngày, vì sao anh lại vất vả cực nhọc một nắng hai sương với người nông dân, để trở lại với nông nghiệp sạch? Nếu một mình […]

Learn more

Kiên Định Với Giá Trị Cà Phê Việt ( phần 1 )

Ông Trần Nhật Quang, Giám đốc Công ty cà phê Là Việt Cũng từ đây, anh xây dựng một cộng đồng làm cà phê đặc sản thông qua việc tổ chức các cuộc thi về chất lượng hạt cà phê hàng năm (Vietnam Arabica Coffe Bean Contest) bắt đầu từ 2004, và tiến về Sài […]

Learn more